Battlefield 2

Battlefield 2 – plany rozwoju na przysz?o??

Mi?o nam poinformowa?, ?e trwaj? prace nad kolejnym uaktualnieniem Battlefield 2.

Spo?eczno?? graczy mo?e by? pewna, i? w najbli?szej przysz?o?ci wprowadzone zostan? poprawki sygnalizowanych niedogodno?ci, a ponadto, pojawi si? wiele nowych funkcji tej wspania?ej gry. Rozszerzona zostanie tak?e lista serwerów obj?tych rankingiem. Poni?ej publikujemy pe?n? tre?? wiadomo?ci od EA/DICE odno?nie BF2.

Zagraj w Battlefield 2

„Witamy wszystkich serdecznie i dzi?kujemy za wspieranie BF2. Podzi?kowania nale?? si? wszystkim – gra BF2 odnios?a bowiem ogromny sukces na ca?ym ?wiecie, za co jeste?my bardzo wdzi?czni.

Od momentu premiery BF2, starali?my si? rozwija? t? gr? w nale?yty sposób, prezentuj?c uaktualnienia z poprawkami i ulepszeniami, o które prosili?cie. Niestety, nie uda?o nam si? osi?gn?? w tej kwestii wszystkiego i zdajemy sobie z tego spraw?. Tak wi?c, wszyscy w EA i DICE pracuj? bardzo ci??ko, aby zagwarantowa? wam jeszcze wi?cej niesamowitych wra?e? w ci?gu nadchodz?cych tygodni.

Recenzja Battlefield 2

Pod koniec sierpnia zamierzamy zaprezentowa? uaktualnienie do wersji 1.03. Prace nad tym uaktualnieniem trwaj? i zamierzamy gruntownie przetestowa? jego ostateczn? wersj?, aby unikn?? problemów, z jakimi mieli?my do czynienia w przesz?o?ci. W uaktualnieniu do wersji 1.03 pojawi si? ponad 140 poprawek. Poni?ej znajduje si? krótka lista niektórych z nich:

• Poprawienie wydajno?ci zarówno serwera, jak i klienta.

• Ulepszona przegl?darka serwerów – dodane zostan? nast?puj?ce listy: Ulubione i Historia

• Zapobieganie wy?udzaniu punktów – gra uniemo?liwi tzw. wy?udzanie punktów przez ?o?nierzy wsparcia, sanitariuszów i mechaników

• Dru?yny – dowódca b?dzie otrzymywa? wiadomo??, gdy kto? chce si? przy??czy? do dru?yny.

• Wiele usprawnie? HUD – wy?wietlane b?d? nazwy graczy przebywaj?cych w tym samym poje?dzie, poziom zbli?enia b?dzie si? zmienia? w zale?no?ci od rodzaju pojazdu, zbli?enie na mapie zale?e? b?dzie od wielko?ci mapy (mapa dla 16, 32 lub 64 graczy) itp.

• Zmiany odno?nie zabijania cz?onków w?asnej dru?yny – zmianie ulegnie funkcjonowanie systemu odpowiedzialnego za ?ledzenie zabijania cz?onków tej samej dru?yny.

• Usprawnienia rozgrywki – usprawniony zostanie sposób dzia?ania ?mig?owców transportowych.

• Dodatkowe zmiany systemu punktacji – gracze, którzy zniszcz? urz?dzenia b?d?ce do dyspozycji wrogiego dowódcy zostan? nagrodzeni punktami

Oczywi?cie uaktualnienie 1.03 oferowa? b?dzie wiele innych usprawnie? i poprawek. Z niecierpliwo?ci? czekamy na moment premiery tej wersji, by zaoferowa? wszystkim niesamowicie atrakcyjn? rozgrywk? BF2 na poziomie i bez oszustw.

Jeste?my ?wiadomi tego, ?e wci?? na rozwi?zanie czeka kwestia dost?pno?ci miejsca na serwerach obj?tych rankingiem. Jest nam niezmiernie mi?o, ?e nowa cecha gry cieszy si? tak spor? popularno?ci? i zdajemy sobie spraw?, ?e wielu z was ma problemy z wchodzeniem na te serwery, szczególnie w godzinach szczytu. Ci??ko pracujemy i sporo inwestujemy, aby mie? pewno??, ?e ka?dy do?wiadczy tej cechy BF2. Nowe oficjalne serwery zosta?y uruchomione w tym tygodniu w Europie i w Stanach Zjednoczonych, a wiele kolejnych pojawi si? w ci?gu najbli?szych tygodni. D??ymy do tego, by nikt nie musia? czeka? na miejsce na serwerze obj?tym rankingiem. Chcemy, by ka?dy móg? w pe?ni cieszy? si? nasz? gr? i b?dziemy nad tym pracowa?.

Jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy wszystkim fanom BF2. Nieustannie s?uchamy waszych opinii i jeste?my zdeterminowani, by sprawi?, ?e BF2 zostanie najlepsz? sieciow? gr? akcji na rynku. Mamy nadziej?, ?e podobaj? si? wam proponowane przez nas zmiany.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *